Geldt het verlaagde tarief van 2% niet alleen voor woningen, maar ook voor bouwgrond die bestemd is voor een woning? De rechtbank Arnhem heeft op 7 augustus 2012 die vraag ontkennend beantwoord.

Het standpunt van eiser was dat het gelijkheidsbeginsel werd geschonden: de aankoop van een perceel grond waarop een nog te slopen woning staat is gelijk aan de aankoop van bouwgrond bestemd voor een woning, aldus eiser.

Voor de toepassing van het gelijkheidsbeginsel gaat het om gevallen die feitelijk en rechtens gelijk zijn. De achtergond van het 2%-tarief is het stimuleren van de bestaande woningmarkt. De rechtbank oordeelt als volgt.

Het realiseren van een nieuwe woning op een onbebouwd perceel, zoals in eisers geval, stimuleert de bestaande woningmarkt niet op eenzelfde wijze als in geval van de koop van een bestaande woning die daarna wordt gesloopt. Het realiseren van een nieuwe woning zorgt er namelijk voor dat er meer woningen op de markt komen, hetgeen bij de vervanging van een sloopwoning niet het geval is.

Er is dus geen sprake van schending van het gelijkheidsbeginsel, nu het verlaagde tarief van 2% juist is bedoeld om de verkoop van bestaande woningen te stimuleren en niet van bouwgrond.