Per 1 april 2009 is de nieuwe regeling werktijdverkorting, de regeling deeltijd WW, ingegaan. Deze regeling kan onder meer uitkomst bieden indien een bedrijf, ondanks een tekort aan orders en omzet, door de crisis heen wil komen en haar vakkrachten wil behouden. Door het toepassen van deze nieuwe regeling kan de werktijd van een of […]

Bij de verkoop van een woning levert aanwezige asbest lang niet altijd een gebrek in de zin van de wet op. Dat er in de woning asbestplaten aanwezig zijn, maakt namelijk nog niet dat de woning voor bewoning ongeschikt is. In een recente uitspraak sloot de rechtbank Arnhem hiermee aan bij eerdere rechtspraak over dit […]

Door degene die de overheersende zeggenschap heeft over twee rechtspersonen, kan misbruik worden gemaakt van het identiteitsverschil tussen deze rechtspersonen of tussen deze rechtspersonen en hemzelf als handelend natuurlijk persoon. Zodanig misbruik zal in de regel moeten worden aangemerkt als een onrechtmatige daad, die verplicht tot het vergoeden van de schade die door het misbruik […]

De curator heeft besloten dat de door Bouwstoffen Kwakkel B.V. met consumenten gesloten overeenkomsten tot verkoop en levering van zaken, waaraan zijdens Bouwstoffen Kwakkel B.V. nog niet (volledig) uitvoering is gegeven, door de boedel niet zullen worden nagekomen. De betrokken consumenten worden verwezen naar het Hibin-garantiefonds (www.hibinborg.nl). Het Hibin-garantiefonds is ingesteld om orders uit te […]