In de wet zijn bepalingen opgenomen die de kopers van woningen beogen te beschermen. In de eerste plaats geldt een schriftelijkheidsvereiste: de koop van een tot bewoning bestemde onroerend zaak of bestanddeel daarvan wordt, indien de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, schriftelijk aangegaan. De […]

Eind vorig jaar hebben wij u via onze website al bericht dat de Hoge Raad een ontbindingsprocedure een heel ander karakter toekende dan een procedure op grond van kennelijk onredelijk ontslag. Het gevolg van de verschillende karakters van die procedures leidde er volgens de Hoge Raad toe dat er in een procedure wegens kennelijk onredelijk […]

Per 1 februari 2010 is het samenwerkingsverband tussen AVIO en Univé Stad en Land van start gegaan in het hoofdkantoor van Univé Stad en Land aan de Christiaan Geurtsweg te Apeldoorn. Dit samenwerkingsverband vindt plaats in het kader van de door AVIO en Univé Stad en Land gedeelde visie op de toekomst, waarin lokale ondernemers […]