In het kader van de afwikkeling van faillissementen komt het met enige regelmaat voor dat belanghebbende partijen zoals crediteuren of juist bestuurders van de failliete vennootschap aan de curator vragen om opgave te doen van de hoogte van het boedeltekort. De vraag die zich nadien kan voordoen is in hoeverre de curator jegens een dergelijke […]

Economisch magere tijden veroorzaken in de winkelhuur twee problemen. Ten eerste hebben veel winkeliers te kampen met lagere omzetten. Het tweede, daarmee samenhangende, probleem is leegstand. Eigenaren hebben moeite hun panden gevuld te krijgen. Er is een prima oplossing, namelijk omzethuur. Dat houdt in: partijen spreken geen vaste huurprijs af, maar een vast percentage over […]

Mevrouw A (36 jaar) heeft altijd hard gewerkt. Zij is niet koopverslaafd, heeft geen drankprobleem en ook geen torenhoge hypotheek. Ze heeft wel een schuld van ruim € 92.000. Haar probleem is dat ze na een mooie carrière in het bedrijfsleven voor zichzelf begon. Ze nam die stap vlak voor het uitbreken van de kredietcrisis […]

De wet kent in artikel 7:267 BW een regeling die een met de huurder duurzaam samenwonende persoon de gelegenheid biedt om als medehuurder te worden aangemerkt. Voordeel van deze status van medehuurder is dat deze dezelfde rechten en plichten heeft als de oorspronkelijke huurder. In geval van vertrek van de oorspronkelijke huurder geldt de medehuurder […]