Per 1 januari 2011 treedt de Werkkostenregeling (WKR) in werking. Tot 1 januari 2014 mogen werkgevers nog kiezen tussen enerzijds handhaving van de huidige regelingen ten aanzien van onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers en anderzijds toepassing van de Werkkostenregeling.

Het is raadzaam uw fiscalist of accountant in kaart te laten brengen of door de invoering van de Werkkostenregeling de onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers boven 1,4 % van de totale loonsom (de vrije ruimte) uitkomen.

Als dat zo is, wilt u waarschijnlijk de arbeidsvoorwaarden van de werknemers gaan wijzigen. Als u deze namelijk in stand laat, zult u met een eindheffing van 80% worden geconfronteerd. Dat maakt het voor u duurder, maar ook zoveel duurder dat het niet meer van u kan worden gevergd? Een goede onderbouwing is daarbij erg belangrijk.

In ieder geval moet u in kaart laten brengen waar die betreffende arbeidsvoorwaarden in zijn opgenomen. Als een en ander is opgenomen in een cao moet er in ieder geval overleg met de vakbond(en) worden gevoerd. Als een en ander is opgenomen in bijvoorbeeld een personeelsregeling moet overleg worden gevoerd met een eventueel aanwezige ondernemingsraad. Het is ook de vraag of de ondernemingsraad niet moet instemmen met een voorgenomen besluit tot wijziging of intrekking van een regeling ter vergoeding van onkosten. Voor beantwoording van die vraag is onder andere belangrijk welke rechten u aan de ondernemingsraad heeft toegekend.

Als de vakbond(en) en/of de ondernemingsraad akkoord zijn met een wijziging van de arbeidsvoorwaarden is dat belangrijk maar op zich niet doorslaggevend want hun akkoord bindt niet automatisch een individuele werknemer. Overleg met de individuele werknemer is dan ook geboden. Als de individuele werknemer niet akkoord gaat met een wijziging van de arbeidsvoorwaarden, is het de vraag of u eenzijdig de arbeidsvoorwaarden mag wijzigen.
Afspraken moeten immers in beginsel worden nagekomen.

Het betreft hier een wijziging van de Wet op de Loonbelasting.
Die wijziging is voor u een externe factor, maar het is nog maar de vraag of het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat u ook na 2013 de huidige regeling in stand moet houden. Het is namelijk ook onder de Werkkostenregeling toegestaan dezelfde vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers toe te kennen.

De Werkkostenregeling zal veel arbeidsrechtelijke aspecten hebben.
Als u als gevolg van de invoering van de Werkkostenregeling arbeidsvoorwaarden van een werknemer wilt wijzigen, moet u goed en tijdig handelen.

Wij kunnen u hierbij helpen. Wilt u meer hierover weten? Neem dan contact op met Annette Wolters-van Soest