Inkrimping van het personeel of ontslag is vaak geen pretje. Tegenvallende financiële resultaten of een disfunctioneerde werknemer kunnen nadelige gevolgen hebben voor de continuïteit van de onderneming, maar de drempel om tot inkrimping van personeel of ontslag over te gaan is vaak hoog. Indien die drempel overgegaan wordt, dan is het wenselijk dat ontslag op een snelle wijze en met geringe kosten plaatsvindt. Indien een werknemer niet met ontslag instemt dan kan het aanvragen van een ontslagvergunning bij UWV de aangewezen weg zijn.

Het afgelopen jaar heeft UWV zo’n 60.000 ontslagaanvragen ontvangen. Dat is ruim 2x zoveel als het aantal ontslagaanvragen dat vorig jaar bij UWV is ingediend. Gebleken is dat alleen al over het derde kwartaal van 2009 8,5 % van de ontslagaanvragen door UWV is geweigerd.
Een grote oorzaak hiervan is onvoldoende voorbereiding aan de zijde van de werkgever.

Er zijn verschillende gronden op basis waarvan een ontslagvergunning kan worden aangevraagd bij UWV. Elk van die gronden kent zo zijn eigen voorwaarden waaraan moet zijn voldaan en documentatie die dat dient te onderbouwen, waarna UWV kan overgaan tot het toekennen van een ontslagvergunning. De praktijk leert dat een groot aantal werkgevers niet bekend is met die voorwaarden en daarbij behorende documentatie, met als gevolg dat vaak op een onjuiste ontslaggrond of aan de hand van onvolledige documentatie een ontslagaanvraag wordt ingediend. De kans dat UWV in dat geval een ontslagvergunning toekent is gering.
Tevens komt het vaak voor dat een persoon binnen de organisatie voor ontslag wordt voorgedragen, terwijl die persoon volgens de daarvoor geldende maatstaven niet voor ontslag in aanmerking zou komen. Ook indien er in dat geval een bedrijfseconomisch noodzaak voor ontslag is en die ook voldoende door de werkgever wordt aangetoond, kan de ontslagvergunning worden geweigerd omdat de onjuiste persoon voor ontslag wordt voorgedragen.

Indien een ontslagaanvraag door UWV wordt geweigerd kan dit tot gevolg hebben dat de arbeidsrelatie met die werknemer, voor wie het ontslag is aangevraagd maar is geweigerd, verstoort raakt. Het is voor partijen in dat geval moeilijk om weer op goede voet samen te werken. Vaak is de arbeidsrelatie zodanig verstoord dat ofwel in onderling overleg tot beëindiging van het dienstverband wordt gekomen, of dat de werknemer daar zelf een verzoek toe doet bij de rechter. In beide gevallen is het vaak onvermijdelijk dat aan de werknemer een vergoeding wordt toegekend die tot in de duizenden euro’s kan oplopen.

Een hoop tijd, moeite maar vooral geld zou kunnen worden bespaard als de juiste persoon voor ontslag wordt voorgedragen en/of de ontslagaanvraag op een juiste wijze wordt ingediend. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. De voorwaarden waaraan een ontslagaanvraag moet voldoen en de documentatie die daarbij moet worden meegezonden kunnen soms onoverzichtelijk zijn.
Het simpelweg aanvoeren dat een werknemer niet goed functioneert kan niet tot een ontslagvergunning leiden indien de juiste documentatie daarbij niet wordt meegezonden. Indien er sprake is van bedrijfseconomische omstandigheden kan vaak niet worden volstaan met het toezenden van financiële stukken, een juiste toelichting daarbij is essentieel.

Het inschakelen van deskundig (juridisch) advies bij het indienen van een ontslagaanvraag lijkt in eerste instantie duur, maar kan uiteindelijk veel geld en tijd besparen. Het advies dat wij alvast meegeven is: Beraad voor je ontslaat!