Wellicht bent u het wel eens tegengekomen in de Stedendriehoek of op de gemeentelijke website: het overzicht met gemeentelijke bekendmakingen. Hierin staan onder andere de aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen en de ter inzage gelegde en vastgestelde bestemmingsplannen gepubliceerd.

Deze bekendmakingen vormen een goede aanleiding om ook eens te kijken naar uw eigen planologische situatie. Het is namelijk mogelijk dat zo’n omgevingsvergunning of bestemmingsplan invloed heeft op uw (woon)omgeving of op uw perceel.

Het kan namelijk onbedoeld voorkomen dat in een (voor)ontwerp bestemmingsplan aan uw perceel een andere bestemming wordt toegekend. Zo’n bestemmingswijziging kan betekenen dat het huidige gebruik, bijvoorbeeld bedrijf aan huis, in het nieuwe bestemmingsplan niet meer wordt toegestaan. Wanneer u dat in deze fase ontdekt, dan kan de vergissing meestal betrekkelijk eenvoudig worden hersteld. Merkt u de bestemmingswijziging pas op nadat het plan in werking is getreden, dan kan dat tot complexe en vervelende situaties leiden.

Het kan ook voorkomen dat u uw perceel al een tijd niet meer conform de geldende bestemming gebruikt. Daar kan bijvoorbeeld sprake van zijn wanneer de agrarische bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd, maar u nog wel in de voormalige bedrijfswoning woont. In zo’n geval kan het overgangsrecht wellicht tijdelijk uitkomst bieden. Beter is het echter wanneer de planologische situatie in overeenstemming kan worden gebracht met de feitelijke situatie. Ook in dit geval is de inzagetermijn een goed moment om uw rechtspositie onder de loep te (laten) nemen.

Kortom, houd de gemeentelijke publicaties goed in de gaten. De inzagetermijn van het (voor)ontwerpbestemmingsplan is namelijk het moment om uw zienswijze daarover aan de gemeente kenbaar te maken. Mogelijk kan de door u gewenste bestemmingswijziging betrekkelijk eenvoudig worden doorgevoerd. Daarmee kunnen dan eventuele complexe en kostbare procedures worden voorkomen. Bent u benieuwd naar uw rechtspositie en wilt u weten welke planologische mogelijkheden er voor u zijn, neemt u dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.