In elk economisch getij kan in- en uitleen van personeel tussen verschillende ondernemingen gewenst zijn. Er zijn altijd wel sectoren waar het goed gaat en ook sectoren waar het minder gaat, zodat er in die zin sprake kan zijn van verplaatsing van personeelsleden van de ene werkgever naar de andere.

In een eerdere bijdrage over de registratieplicht voor uitlenen arbeidskrachten heb ik al iets geschreven over dit onderwerp. Er zijn nog wel meer zaken die relevant zijn bij in- en uitleen van personeel. Allereerst is er de vraag wat je van een personeelslid mag verlangen.

Wat mag je van een personeelslid verlangen?
Het antwoord op deze vraag moet gezien worden tegen de achtergrond om uit te lenen. Daar moet een gegronde reden voor zijn en van belang is ook of er in de geldende arbeidsovereenkomst een bepaling is opgenomen op grond waarvan het de werkgever is toegestaan een werknemer uit te lenen. Zo’n bepaling kan als volgt luiden: “Werkgever heeft de bevoegdheid om werknemer uit te lenen aan een derde om werkzaam te zijn in een andere passende functie”.

Indien er zo’n bepaling is overeengekomen en er ook een goede reden is om tot uitlening over te gaan, dan is een werknemer gehouden aan die uitleen mee te werken.

Een ander relevant onderwerp dat aandacht behoeft is de aansprakelijkheid ten opzichte van deze uitgeleende werknemer.

Wie is er aansprakelijk indien deze uitgeleende werknemer iets overkomt?
In zo’n situatie is zowel de uitlener als de inlener aansprakelijk voor de schade die de uitgeleende werknemer lijdt. Die werknemer kan dus kiezen dan wel kan die werknemer beiden aanspreken. Onderling kunnen de uitlener en inlener vooraf wel overeenkomen wie, waarvoor, aansprakelijk is te houden. Ook is het goed om in dit kader vooraf te bezien of er een verzekering is afgesloten voor mogelijke schade die in deze kan optreden dan wel zo’n verzekering moet worden afgesloten. Informeer hierover eens bij uw assurantie-adviseur voor dat het komt tot uitlenen dan wel inlenen.

Tot zover vanuit juridisch oogpunt wat onderwerpen die kunnen spelen bij uitlenen dan wel inlenen.

Zijn er meer/andere onderwerpen die u graag besproken wenst te zien op deze plaats ten aanzien van het onderwerp: Collegiale in- en uitleen, laat het dan gerust weten zodat ook die onderwerpen van een nadere toelichting voorzien kunnen worden.