Op 12 juni jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen voor het eenvoudiger oprichten van een besloten vennootschap (bv) met beperkte aansprakelijkheid. Daarnaast wordt ook de geschillenregeling op een aantal punten verbeterd.

Deze verbeterpunten bestaan er onder andere uit dat het vereiste minimumkapitaal ad € 18.000,- wordt afgeschaft. Daarnaast komt de verplichte blokkering van de overdraagbaarheid van aandelen te vervallen en worden de mogelijkheden om besluitvorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden verruimd. Ook wordt het mogelijk om in de statuten te voorzien in stemrechtloze of winstrechtloze aandelen, of in een flexibele verdeling van stemrecht. Op 1 oktober 2012 wordt de wetgeving van kracht.