Omgevingsvergunning Wabo - AVIO advocaten

Al weer geruime tijd geleden is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. In de Wabo is destijds – kort gezegd – een groot aantal vergunningenstelsels die van invloed waren op de fysieke leefomgeving samengevoegd tot één vergunningstelsel met één vergunning: de omgevingsvergunning. Met de komst van de Wabo kan – anders dan voorheen – in één keer een omgevingsvergunning worden aangevraagd voor een project dat uit één of meerdere vergunningplichtige plaatsgebonden activiteiten bestaat. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om activiteiten als (ver)bouwen, gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan, slopen, aanleggen of kappen van een boom.

Het lijkt heel praktisch om voor een project dat uit meerdere activiteiten bestaat in één keer een omgevingsvergunning aan te vragen. In de praktijk blijkt dat echter niet altijd het geval te zijn. Daarnaast blijkt dat het degene die voornemens is een project te realiseren dat op grond van de Wabo vergunningplichtig is, niet altijd duidelijk is dat hem in beginsel drie mogelijkheden voor het aanvragen van een omgevingsvergunning ter beschikking staan.

Zoals gezegd, is het mogelijk dat er in één keer een vergunning voor het gehele project wordt aangevraagd. Daarnaast is het ook mogelijk om het project in deelprojecten op te splitsen waarbij er voor ieder deelproject een aparte vergunning wordt aangevraagd. Tot slot kan voor het project in twee fasen een gefaseerde omgevingsvergunning worden aangevraagd. De verkregen beschikkingen eerste en tweede fase vormen dan tezamen de omgevingsvergunning. Welke optie in de gegeven omstandigheden het meest geschikt is, hangt onder meer af van de wensen van de aanvrager en van de type activiteiten waaruit het project bestaat. Ben je benieuwd naar de voor- en nadelen van deze opties? Lees dan de bijlage, waar ik aan de hand van een casus op hoofdlijnen een toelichting geef op deze drie mogelijkheden.

Klik hier om de complete casus te lezen!