afbeelding

Nagenoeg elke dag staat er wel in de krant vermeld een overval. Die overvallen lijken zich ook steeds meer te verplaatsen naar winkels en bedrijven. Ook dat is inmiddels niet ongewoon meer en daarover is dan ook het een en ander terug te vinden in de rechtspraak.

Recent nog stelde een apothekersassistente haar werkgever aansprakelijk voor het letsel dat zij opliep nadat zij uit een raam sprong van de apotheek tijdens een nachtelijke overval. Het ging hierbij dus om een gewelddadige overval op het werk.
Het Hof te ’s-Hertogenbosch oordeelde dat deze werkgever niet aan zijn zorgplicht had voldaan, nu het te voorzien was dat een overval op de apotheek zou kunnen worden gepleegd. De werkgever had volgens het hof meer veiligheidsmaatregelen moeten treffen, hetgeen niet en onvoldoende was geschied. Zie daar een aansprakelijkheid van deze werkgever voor schade die een werkneemster heeft geleden.

Niet precies is aan te wijzen wat een werkgever moet doen om de aansprakelijkheid zoals die voor de apotheker wel werd vastgesteld te voorkomen. Hoofdregel is dat de werkgever er voor zorg dient te dragen dat het risico op schade zo klein mogelijk is en dat de schade beperkt blijft.

Een werkgever is ook niet per definitie aansprakelijk voor geleden schade als een bedrijf is overvallen. Een overval en de daaruit voortvloeiende schade is namelijk nooit helemaal te voorkomen. Wel dient een werkgever te streven naar een optimaal veiligheidsniveau.

In ieder geval dient een werkgever te beschikken over een risico-inventarisatie en –evaluatie. Daarin staat beschreven welke gevaren zijn verbonden aan het uit te voeren werk en door welke maatregelen de gevaren kunnen worden beperkt of voorkomen. Een werkgever dient ook een plan van aanpak op te stellen waarin wordt aangegeven welke maatregelen de werkgever neemt in verband met de mogelijke risico’s. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een camerasysteem, een bewakingssysteem, etcetera. Afhankelijk van welk bedrijf het is dienen dan ook passende maatregelen te worden genomen.

Een werkgever dient ook zijn personeel te instrueren. Hoe dient het personeel met bepaalde situaties om te gaan. Wat dienen zij in een bepaalde situatie te doen? Denk in dit kader ook aan instructies voor een caissière om geld uit een kassalade tijdig af te romen.

In verschillende branches gelden weer verschillende regels. Branche-organisaties geven ook vaak regels voor de branche zelf af en ook arbo-catalogi bevatten specifieke bepalingen voor specifieke ondernemingen. Het is in ieder geval van belang dat een werkgever aan de aanwezige regels voldoet, zorgt dat het personeel die regels kent en die regels naleeft, om aldus zoveel als mogelijk te voorkomen dat er een aansprakelijkheid –met succes- volgt.

Mocht u hierover eens van gedachten willen wisselen en willen toetsen of de door u in achtgenomen regels voldoende zijn neemt u dan gerust contact.