Zoals ik u al eerder heb laten weten is er een aanzegverplichting opgenomen in de WWZ. Kort gezegd komt die erop neer dat in ieder geval één maand voor beëindiging van een arbeidsovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd, door de werkgever aan de werknemer moet worden meegedeeld of de overeenkomst, na het verstrijken van de overeengekomen termijn, al dan niet wordt voortgezet. Doet de werkgever dit niet of niet tijdig, dan volgt er een sanctie.

De vraag was of die verplichting al bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst kon worden geregeld, zodanig dat in de arbeidsovereenkomst een bepaling wordt opgenomen die erop neerkomt dat de werkgever bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst reeds aan de werknemer meedeelt dat die overeenkomst, na het verstrijken van de bepaalde tijd, niet wordt voortgezet.


De kantonrechter te Utrecht heeft op 13 mei 2015 geoordeeld dat het inderdaad mogelijk is om zo’n bepaling op te nemen in arbeidsovereenkomst aan te gaan voor bepaalde tijd.

Gaat u dus een arbeidsovereenkomst aan voor bepaalde tijd dan kunt u een bepaling opnemen die bijvoorbeeld als volgt luidt: “Aan de aanzegverplichting opgenomen in artikel 7:668 BW wordt voldaan doordat werkgever reeds bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst aan werknemer meedeelt dat het dienstverband op de overeengekomen datum in artikel ……wordt beëindigd”.

Met een bepaling als hiervoor weergegeven wordt dus direct bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst reeds duidelijkheid verstrekt aan de werknemer en wordt er voldaan aan de aanzegverplichting. Het is dus zeker een overweging waard voor werkgevers om een bepaling als hiervoor genoemd op te nemen in een arbeidsovereenkomst aan te gaan voor bepaalde tijd.

Mocht zo’n bepaling niet zijn dan wel worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst dan is het in ieder geval van belang de aanzegverplichting tijdig na te komen.

Bij meer of andere vragen kunt u uiteraard contact met mij opnemen.