De populariteit van internetwinkels groeit de laatste jaren explosief. Het grote voordeel van een dergelijke wijze van bedrijfsvoering is dat de onderneming zonder een winkel en veel personeel, zaken kan doen en om die reden goedkoper kan leveren dan dezelfde onderneming welke wel over een fysieke locatie beschikt. Aan dit voordeel kleven voor de klant evenwel ook nadelen nu het niet goed mogelijk is om het te kopen product van te voren bij de betreffende winkel te beoordelen, en omdat bij het uitblijven van een fysiek contact tussen verkoper en koper het achteraf vaak lastig is om de verkopende partij aan te spreken wanneer het geleverde product niet voldoet aan de verwachtingen, dan wel in het geheel niet geleverd wordt.

Ter bescherming van de consument die vaak op goed vertrouwen afkomt op de laagste prijs heeft de wetgever in 2001 de wet bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomst opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Een en ander ter implementatie van de gelijknamige richtlijn 97/7/EG.

Uitgangspunt van de regeling is dat de consument aanvullend wordt beschermd in het geval hij een overeenkomst sluit met een professionele partij welke overeenkomst tot stand is gekomen door uitsluitend de gebruikmaking van een of meer technieken voor communicatie op afstand. De regeling is derhalve niet enkel bedoeld voor de via internet gesloten overeenkomsten, maar ook die welke via telefoon, fax of post worden gesloten. De regeling geldt voorts niet enkel voor de levering van goederen, maar ook voor de levering van diensten.

De regeling legt op de professionele verkoper een aanvullende informatieverplichting. Meer concreet dient de verkoper tijdig voordat de koop op afstand wordt gesloten aan de consument op een duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens te verstrekken, waarvan het commerciële karakter ondubbelzinnig moet blijken:

– de identiteit van de verkoper en indien de overeenkomst verplicht tot vooruitbetaling van de prijs ook het adres van de verkoper;
– belangrijkste kenmerken van de zaak;
– de prijs met inbegrip van alle belastingen van de zaak;
– kosten van aflevering;
– wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de koop op afstand.

Aan de consument wordt de bevoegdheid toe gekend om gedurende zeven werkdagen na ontvangst van de zaak de koop op afstand zonder opgave van reden te ontbinden. De verkoper moet de consument tijdig, dat wil zeggen uiterlijk bij de levering van de zaken op duidelijke en begrijpelijke wijze schriftelijk, waaronder begrepen per e-mail, de volgende gegevens verstrekken:

– de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepings-/ontbindingsrecht gebruik kan maken;
– het bezoekadres van de vestiging van de verkoper waar de koper een klacht kan indienen;
– voor zover van toepassing gegevens omtrent de garantie en omtrent eventuele nadere aangeboden diensten;
– indien de koop op afstand een duur heeft van meer dan een jaar, dan wel een onbepaalde duur heeft, de vereisten voor opzegging van de overeenkomst.

Indien de verkopende partij niet heeft voldaan aan de in de wet gestelde eisen omtrent het tijdig, duidelijk en begrijpelijk aanleveren van de hiervoor genoemde informatie dan verlengt de wet de bedenktermijn van zeven dagen tot drie maanden.

Tenslotte legt de regeling op de verkoper de verplichting om binnen 30 dagen na toezending van de bestelling de overeenkomst na te komen. Indien verkoper niet tijdig nakomt treedt onder omstandigheden het verzuim van de verkoper automatisch in. Dit heeft tot gevolg dat de koper zonder schriftelijke ingebrekestelling tot ontbinding van de overeenkomst kan overgaan.