In Nederland geldt dat een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis uit een overeenkomst, onder meer derhalve de betaling van een schuld, verjaard na vijf jaren. De wetgever geeft aan de schuldeiser die binnen deze periode nog niet in de gelegenheid is om een procedure tot nakoming te starten de mogelijkheid om deze verjaringstermijn te stuiten. Door gebruik te maken van deze mogelijkheid van stuiting kan de vijf jaarstermijn telkens worden verlengd, zodat het recht om nakoming af te dwingen in beginsel wordt bewaard.

Hoewel de wetgever dus uitdrukkelijk deze bevoegdheid van stuiting aan de schuldeiser toekent blijkt uit de uitspraak van de kantonrechter te Alkmaar d.d. 3 juli 2013 dat crediteuren toch niet oneindig van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken. In deze kwestie had een bank een vordering op kredietnemers verkregen. Gedurende een periode van zeventien jaar waren kredietnemers steeds aangeschreven door de bank door middel van standaard sommatiebrieven. Volgens de hoofdregel van het Nederlandse vermogensrecht zou de bank ook na deze periode haar vordering nog steeds moeten kunnen innen nu de verjaringstermijn steeds tijdig was gestuit.

De kantonrechter dacht hier evenwel anders over. Het enkel uitbrengen van standaard sommatiebrieven zonder enige actie te ondernemen kan volgens de kantonrechter bij kredietnemers er toe leiden dat zij de sommatiebrieven in redelijkheid mochten gaan beschouwen als blote aanmaningen die automatisch worden toegezonden. Het na een dergelijke periode vervolgens alsnog uitoefenen van het vorderingsrecht is volgens deze kantonrechter dan in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid, zodat de vordering van de bank werd afgewezen.

De boodschap is helder. Crediteuren bewaak uw debiteuren met de nodige voortvarendheid. AVIO advocaten B.V. kan u bijstaan bij de incassering van uw debiteurenportefeuille. Indien u vragen heeft dan kunt u zich richten tot de afdeling incasso van AVIO advocaten B.V.