Vanaf 1 juli 2018 is de nieuwe ARBOwet een feit. De overgangsperiode van een jaar is dan om en de nieuwe regels gelden dan. Wat geldt er dan zoal?

Elke werkgever moet met een arbodienst of bedrijfsarts een overeenkomst sluiten. Dit heet een basiscontract. In dit contract staan werkafspraken waaruit blijkt waarvoor werkgever zich volgens de Arbowet moet laten bijstaan door deskundigen. Als de werkgever zich meer laat bijstaan dan waartoe de Arbowet verplicht, dan heet het contract een basispluscontract.

Een werknemer kan altijd vragen om een second opinion als hij het niet eens is met een advies van de bedrijfsarts. Die second opinion moet dan door een andere bedrijfsarts worden gegeven, welke bedrijfsarts werkzaam is bij een andere Arbodienst, bedrijf of inrichting, mits maar niet bij dezelfde Arbodienst als waar werkgever het basiscontact mee heeft afgesloten. Met die second opinion kan werknemer toetsen of het advies van de bedrijfsarts juist is. Elke bedrijfsarts moet ook een klachtenprocedure hebben waar een werknemer een klacht kan indienen.

De nieuwe Arbowet schrijft ook voor dat een werkgever ervoor moet zorgen dat een werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk. Dit laatste ook als een werknemer nog niet verzuimt of klachten heeft. Een werkgever kan daartoe een open spreekuur instellen. De bedrijfsarts heeft daarnaast vrij toegang tot de werkplek om zo het bedrijf van werkgever beter te leren kennen.

In deze nieuwe Arbowet staat preventie centraal. Een bedrijfsarts moet de werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken van werknemers. Ook kan de bedrijfsarts adviseren bij ziekteverzuimbegeleiding. Het blijft de werkgever die verantwoordelijk is voor die verzuimbegeleiding.

Elke werkgever is verder verplicht om in ieder geval één werknemer aan te wijzen als preventiemedewerker. Die medewerker heeft als taak om met de bedrijfsarts samen te werken en aan die arts te adviseren. De benoeming van deze medewerker en de positie daarvan zal met instemming van de Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging plaatsvinden.

Mocht een werkgever de regelgeving en de inhoud van het basiscontract niet naleven, dan kan de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid sancties opleggen aan werkgevers, Arbodienstverleners en bedrijfsartsen.

Tot zover in grote lijnen deze nieuwe wetgeving die sinds enkele dagen geldt. Zijn er vragen of opmerkingen, laat u het mij dan gerust weten.