Social Media en Arbeidsrecht zijn de laatste tijd weer veel in het nieuws.

Meest recent was dit het geval na het Stint-ongeval in Oss, waarna een Haagse schooljuf zich op Facebook in duidelijke bewoordingen had uitgelaten over een door haar opgelopen vertraging door dit ongeluk. Haar bericht geplaatst op Facebook werd door haar werkgever zodanig als schokkend ervaren dat deze dame haar baan verloor.

Enige tijd geleden is dit ook gebeurd bij een medewerker van Blokker, die zijn werkgever een “hoerenbedrijf” had genoemd. Ook dit stukje tekst op Facebook had dus grote gevolgen voor deze werknemer, nu deze werknemer zijn baan daardoor verloor. Lees meer

Het particuliere gebruik van houtkachels, open haarden, inzetkachels en vuurkorven heeft de laatste jaren een vlucht genomen. Ze worden niet alleen gebruikt voor het verwarmen van woningen, maar ook ter verhoging van de sfeer en voor recreatief gebruik. Omwonenden zijn hier vaak minder gelukkig mee. Zij ervaren vooral overlast: het stoken van hout kan namelijk geurhinder, gezondheidsschade en roetneerslag opleveren.

Dat de toename van het stoken van hout niet iedereen tevreden stemt, is te merken aan het ontstaan van initiatieven zoals het Platform Houtrook en Gezondheid, Stichting Houtrookvrij en Houtrook.nl, aan Kamervragen, discussies op social media, en de rechtspraak. Evenals voorgaande jaren heeft de bestuursrechter zich ook dit jaar diverse keren gebogen over de vraag of het gebruik van houtkachels leidt tot voor de omgeving hinderlijke of schadelijke rook of stank waartegen door bestuursorganen handhavend dient te worden opgetreden. Lees meer

Begin 2018 is AVIO advocaten een strategische samenwerking aangegaan met CMSI360.

Wij verzorgen hierbij het advies omtrent de inhoud van de Algemene Voorwaarden, contracten en AVG, als ook de juridische invordering als dat nodig mocht zijn. Daarbij beschi

kt AVIO advocaten met een eigen licentie over debiteuren- en incassosoftware van CMSI360, waar gebruik van kan worden gemaakt door relaties.

Die relaties kunnen als zij dat willen het logo van AVIO advocaten gebruiken om hun debiteuren erop te wijzen dat er nog één of meer bedragen openstaan om te betalen. Gebruik van het AVIO advocaten-logo kan daarbij extra ondersteunend zijn naar die debiteuren, zodanig dat zij snel dan wel sneller gaan betalen.

CMSI360 (www.cmsi360.com) is de expert in creditmanagement voor gedegen advies in het optimaliseren en professionaliseren van het order-to-cash proces binnen organisaties. Daarnaast levert zij innovatieve debiteuren- en incassosoftware aan onder andere accountantskantoren. CMSI360 is al meer dan acht jaar actief in de accountancy branche als partner van onder andere Twinfield en Exact.

De insteek van ons werk is relationele invordering. Daarbij staat de klantrelatie centraal, dus ook in de juridische fase. Dit betekent dat wij de klantrelatie – waar dat kan – willen behouden en in stand willen laten. Dit is met onze aanpak zeer goed mogelijk, waarbij er ook voor wordt gezorgd dat wordt betaald wat betaald moet worden.

In de incassofase kan in de software gebruik worden gemaakt van het logo en van de sommaties van AVIO advocaten. Dit wordt u ter beschikking gesteld, zodat u de incasso zelf ter hand kunt nemen, geen dossier behoeft over te dragen en zelf leidend bent en blijft. Dit betreft dan ook de contacten die u heeft met de debiteuren alsmede ook de inhoud van die contacten. Zelf bent en blijft u de baas met een duidelijke verwijzing naar AVIO advocaten.

Wilt u meer weten dan vertellen wij u graag meer over deze vorm van creditmanagement/incasso. Graag komen wij bij u langs om daarover met u van gedachten te wisselen onder het genot van een kop koffie.

Bel of neem contact op via:
info@avioadvocaten.nl
055-3681630

Degene die wel eens van Apeldoorn naar Zutphen rijdt, kent ongetwijfeld het smal ogende gedeelte van de provinciale weg dat door de dorpskern van Voorst gaat. Door de verkeersdrukte en de nabijheid van huizen en winkels aan weerszijden van deze weg komen de verkeersveiligheid en de kwaliteit van wonen en leven daar in het gedrang. Daarom is voor velen de omlegging van de N345 die momenteel plaatsvindt en die het verkeer via de westzijde om Voorst zal heenleiden zeer welkom. Uit een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waarin de afwijzing van een aanvraag om tegemoetkoming in de planschade centraal staat, blijkt echter dat deze ruimtelijke ontwikkeling niet door iedereen wordt omarmd.

Lees meer

Omgevingsvergunning Wabo - AVIO advocaten

Al weer geruime tijd geleden is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. In de Wabo is destijds – kort gezegd – een groot aantal vergunningenstelsels die van invloed waren op de fysieke leefomgeving samengevoegd tot één vergunningstelsel met één vergunning: de omgevingsvergunning. Met de komst van de Wabo kan – anders dan voorheen – in één keer een omgevingsvergunning worden aangevraagd voor een project dat uit één of meerdere vergunningplichtige plaatsgebonden activiteiten bestaat. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om activiteiten als (ver)bouwen, gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan, slopen, aanleggen of kappen van een boom. Lees meer


U hebt, als ondernemer, al wel wat in de wandelgangen gehoord over de nieuwe privacywetgeving AVG maar om heel eerlijk te zijn denkt u: Wat een flauwekul! Nou, ik kan het u ook niet kwalijk nemen. Als u de wettekst erbij pakt wordt het er niet makkelijker op. En u zou bijna een hartaanval krijgen met de dreiging van boetes tot 20 miljoen euro. Speciaal voor u als ondernemer schrijf ik dit artikel om u op de goede weg te helpen.

Maar wat is de AVG nu eigenlijk? De AVG is privacywetgeving dat in het leven is geroepen om persoonlijke informatie te beschermen. Ik hoor u al denken, het is één grote brok ellende om ondernemers het leven zuur te maken. Ik snap uw denkwijze maar ongeacht of u het wel of niet ermee eens bent, is de AVG ook voor u in het leven geroepen om uw persoonlijke informatie te waarborgen en te beschermen. Denk hierbij aan ondernemingen waaraan u uw geboortedatum of Burgerservicenummer (BSN) hebt verstrekt maar u nu denkt: Dit zit me niet lekker en ik wil niet dat zij die informatie van mij bezitten. Door deze wet kunt u naar de onderneming toestappen en verzoeken de informatie van u te (laten) wissen in hun systeem. En dat is nog maar één voorbeeld van de velen.

Daarentegen wordt u nu wel geconfronteerd met allerlei zaken die u binnen uw onderneming dient te regelen en op te zetten. U doet uw best om op internet diverse artikelen te lezen maar verliest hierbij het overzicht. Begrijpelijk. Daarom heb ik speciaal voor u dit 5-stappenplan AVG opgesteld om een begin te maken om uw onderneming AVG-proof te maken:

 1. Onderzoeken: Breng allereerst in kaart van wie uw onderneming persoonsinformatie verwerkt en welke onderneming(en) deze persoonsinformatie in opdracht van u verwerkt. Deze informatie hebt u nodig om de volgende stappen te kunnen zetten;
 2. Beveiligen: Zorg ervoor dat er maatregelen zijn ondernomen om de persoonsinformatie van betrokkenen te beschermen. Denk hierbij onder meer aan wachtwoorden maar ook aan welke medewerkers toegang hebben tot deze persoonsinformatie. De vraag die daarbij onder meer belangrijk is: Dient deze medewerker(s) ook toegang tot deze informatie te hebben?
 3. Verklaren: Stel een privacyverklaring voor uw website op. Het woord privacyverklaring verraadt eigenlijk al wat het betekent, een verklaring waarmee u klanten en bezoekers informeert over welke persoonsinformatie u van hen verzamelt, het doel dat u daarbij hebt en welke rechten zij hebben. Indien u al een privacyverklaring heeft, kijk er met een scherp oog naar en wees ervan bewust dat de privacyverklaring bij hantering van de AVG over meer informatie moet beschikken dan eerder het geval was.
  Verwerkt u cookies via uw website? Een cookie is afkomstig van het woord “fortune cookie”. Zoals in een gelukskoekje een voorspelling zit, bezit een zogeheten cookie geheime informatie over bezoekers van een website. Cookies worden voornamelijk gebruikt om de ene bezoeker van de andere te onderscheiden.
  Wanneer u gebruik maakt van cookies om informatie te verzamelen, dient een cookieverklaring te worden opgesteld. Mijn advies is om in de privacyverklaring de cookieverklaring te verwerken zodat u één geheel overzichtelijke verklaring op uw website hebt staan;
 4. Verwerken: Bij de omgang van persoonsinformatie moet met bepaalde partijen een verwerkersovereenkomst worden aangegaan. Een verwerkersovereenkomst is een overeenkomst waarin afspraken worden gemaakt over hoe met persoonsinformatie van betrokkenen dient te worden omgegaan en wat er wordt ondernomen om deze persoonsinformatie te beschermen en te waarborgen;
 5. Opslaan: Er zijn aparte regels voor wanneer persoonsinformatie vanuit Nederland naar buiten de Europese Unie (EU) gaat/wordt opgeslagen (met uitzondering van Noorwegen, Liechtenstein en IJsland). Wanneer persoonsinformatie wordt opgeslagen in een land buiten de EU dient de organisatie in dat land te voldoen aan een passend beschermingsniveau, dient er sprake te zijn van een wettelijke uitzondering of dient er sprake te zijn van een vergunning van de minister van Justitie en Veiligheid. Mijn tip aan u is om ervoor te zorgen dat geen persoonsinformatie naar organisaties buiten de EU gaat. Waarom het uzelf moeilijker maken dan eigenlijk hoeft?

Nadat u deze vijf stappen hebt doorlopen, hebt u een belangrijk onderdeel van de AVG afgerond.

Hebt u na het lezen van dit artikel nog steeds vragen, neem dan gerust contact met mij op. Ik wil u graag verder begeleiden om uw organisatie volledig AVG-proof te maken.

Bertina de Leeuw
AVIO advocaten B.V.
leeuw@avioadvocaten.nl

 

 • Mag die dakkapel nu wel of niet zonder omgevingsvergunning worden gebouwd?
 • De bestemming van mijn pand is gewijzigd. Wat nu?
 • Ik wil een café gaan exploiteren. Welke vergunningen heb ik daar eigenlijk voor nodig?
 • Naast mijn woning wordt een pand opgericht dat mijn uitzicht wegneemt. Wat kan ik doen tegen de schade die daardoor ontstaat?

Uit bovenstaande vragen blijkt dat iedereen ongemerkt met allerhande wet- en regelgeving te maken kan krijgen. Omdat er voor ieder onderwerp specifieke wetgeving wordt gemaakt, bestaan er wel honderden wetten. Daarnaast stellen de provincies en de gemeenten ook nog eens hun eigen regels op. Het is dus niet altijd even makkelijk om uit de wirwar van wet- en regelgeving op te maken waar je als burger of als ondernemer aan toe bent.

Het is dan prettig en verhelderend wanneer je niet met deze vragen hoeft te blijven zitten, maar je daarover kunt sparren met een sparringspartner.

Daarom houdt AVIO advocaten iedere dinsdag van 10.00-11.30 uur en iedere donderdag van 14.00-15.30 uur voor allerhande vragen een inloopspreekuur bestuursrecht.

Tijdens dit inloopspreekuur kan je vrijblijvend je vragen voorleggen aan een jurist en waar mogelijk wordt je gelijk op weg geholpen. Indien blijkt dat er inhoudelijke werkzaamheden moeten worden verricht, dan bespreken we welke dat zijn en wat dat betekent.

Kortom, heb je vragen? Meld je dan aan via 055-368 16 30.

 

Dat begrippen uit het omgevingsrecht nog wel eens aan duidelijkheid te wensen overlaten en daardoor ruimte kunnen bieden voor het uitvechten van een langslepend burenconflict, blijkt bijvoorbeeld uit de procedure die heeft geleid tot de Afdelingsuitspraak van 20 september 2017.

In deze procedure staat de vraag centraal of de vogelverschrikkers van een Rhedense fruitkweker als ‘bouwwerk’ in de zin van art. 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, Wabo zijn aan te merken. Eerder oordeelde de Rechtbank Gelderland dat dat inderdaad het geval is. De Afdeling bestuursrechtspraak denkt daar echter anders over en legt in haar uitspraak nog eens uit wat eigenlijk onder het begrip bouwwerk moet worden verstaan. Omdat de Afdeling tot de conclusie komt dat de vogelverschrikkers geen bouwwerk zijn, zijn zij ook niet in strijd met art. 2.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, Wabo gebouwd. Naar het oordeel van de Afdeling was het College van B&W van Rheden dan ook niet bevoegd om handhavend tegen de kweker op te treden.

Lees meer