Beste relatie,

Per 1 januari 2014 gaat er het een en ander veranderen in de Ziektewet. De wet die daarvoor zorgt heet: “Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters”.

Deze wetswijziging heeft alleen betrekking op vangnetters die niet in vaste dienst zijn bij een werkgever.
Denk daarbij aan werknemers wiens dienstverband tijdens ziekte is geëindigd, het kan zijn geschied doordat een arbeidsovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd eindigt dan wel doordat een arbeidsovereenkomst in de proeftijd is geëindigd.

Wat gaat er veranderen?
Het ziekengeld van deze vangnetters zal worden doorberekend aan de individuele werkgevers. Die werkgevers gaan dus de lasten dragen van deze vangnetters indien zij ziek uit dienst treden.

Wat kunt u doen?
U kunt eigen risicodrager worden. Indien u dat wenst moet u dat voor 2 oktober 2013 aan de Belastingdienst doorgeven. In dat geval wordt u zelf verantwoordelijk voor re-integratie van voormalige werknemers en kunt u meer invloed uitoefenen op hun herstel.

Het wordt essentieel om ook ten aanzien van deze vangnetters een goed ziekteverzuimbeleid te gaan voeren. Afspraken moeten worden gemaakt over re-integratie na einde dienstverband. Deze verplichtingen gelden voor u indien een voormalig werknemer binnen 28 dagen na beëindiging van het dienstverband ziek wordt.

Andere aandachtspunten:
– Aanstellingsbeleid; wie neem je aan?;
– Onder welke voorwaarden neem je iemand aan; bepaalde tijd/onbepaalde tijd of als ZZP-er;
– Pas nieuw verzuim-protocol aan zodat dit ook geldt voor deze vangnetters.

Recent hebben wij over deze wijziging van de Ziektewet een presentatie gehouden. Mocht u de hand-out behorende bij deze presentatie willen ontvangen, dan kunt u ons dit laten weten en zullen wij u deze presentatie toezenden.

Mocht u meer informatie wensen dan wel vragen of opmerkingen hebben, laat u het ons dan gerust weten. Wij zijn gaarne bereid u van nadere informatie te voorzien en in een persoonlijk gesprek deze wijziging van de ziektewet aan u nader toe te lichten.