In Nederland geldt het principe van de contractsvrijheid. In beginsel is een ieder bevoegd om overeenkomsten te sluiten met wie hij wil en met welke inhoud dan ook, mits deze inhoud niet in strijd komt met de wet. Voor contractspartijen geldt dan ook al snel dat de inhoud van een overeenkomst (mits niet strijdig met de wet) bepalend is voor de rechten en verplichtingen tussen partijen. Indien een partij zijn verplichtingen uit hoofde van zo’n overeenkomst niet nakomt, kan de andere partij hem of haar daar op aanspreken en alsnog nakoming afdwingen.

Professionele verhuurders zullen de rechten en plichten van huurders veelal omschrijven in een fors pakket algemene bepalingen behorende bij de huurovereenkomst. De verhuurder zorgt op die wijze dat het gebruik van het gehuurde op een ordentelijke wijze verloopt zodat overlast voor overige huurders zoveel mogelijk wordt beperkt en het gehuurde wordt gebruikt op een wijze zoals dit de verhuurder voorstaat. Zo zal veelal een bepaling zijn opgenomen omtrent het gebruik van schotelantennes. Deze schotelantennes hebben naar de mening van veel verhuurders nogal eens een ontsierend en hinderend effect, zodat het gebruik daarvan doormiddel van de algemene bepalingen behorende bij de huurovereenkomst wordt beperkt.

Een dergelijke beperking kan blijkens het vonnis van de kantonrechter d.d. 1 december 2010 evenwel in strijd zijn met de jurisprudentie van het Europese Hof voor de rechten van de mens. Artikel 10 EVRM bevat een bepaling welke het recht van vrije nieuwsgaring beschermt. De kantonrechter oordeelde in dit geval dat het contractueel overeengekomen verbod van het hebben van schotelantennes strijdig is met de in artikel 10 neergelegde vrijheid van nieuwsgaring zodat het verbod in strijd deze Europese wetgeving is en derhalve niet is. Dit zou slechts anders zijn indien de verhuurder zodanig geconcretiseerde zwaarwegende belangen heeft om het aanbrengen van schotels tegen te gaan dat afwijking van het EVRM mogelijk is. Dit bleek evenwel niet het geval.

Hoewel de tussen partijen gesloten overeenkomst dus vaak bindend is en verplichtingen daaruit in de regel kunnen worden afgedwongen blijft het zaak om niet enkel blind te vertrouwen op de tekst van de gesloten overeenkomst, maar ook kennis te nemen van de nationale en internationale regels die betrekking hebben op rechtsverhoudingen.