Ze zijn als water en vuur: overgang van onderneming en de prepack. In de blauwe hoek een arbeidsrechtelijk begrip, in de rode een typisch faillissementsonderwerp. Een te verwachten uitspraak van het Hof van Justitie lijkt wat meer spelregels voor deze kemphanen te gaan brengen. Eerst een korte uitleg van de termen overgang van onderneming (OVO) […]

Maar al te vaak komt het voor dat ondernemingen failliet worden verklaard waarbij fraude in het spel is. De schade die dat jaarlijks tot gevolg heeft, wordt geschat op bijna twee miljard Euro. Per 1 juli 2016 treden dan ook naar verwachting twee wetten in werking waarmee faillissementsfraude harder en effectiever kan worden aangepakt. De […]

Bij vonnis van de rechtbank Gelderland d.d. 4 augustus 2015 is in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap Quality Resource Management B.V. (QRM), zulks met aanstelling van mr. A. Gras tot curator. QRM hield zich bezig met het begeleiden van zogenaamde EVC-trajecten. Per 1 september 2015 heeft de curator in het faillissement overeenstemming bereikt […]

Wanneer wordt de koper van een goed dat wordt geleverd onder eigendomsvoorbehoud nu eigenaar van dat goed? Dit was de vraag die een curator en de bank verdeeld hield in de procedure die heeft geleid tot het arrest van het gerechtshof Den Haag d.d. 2 september 2014 (NJF 2015/204).

De vordering op een debiteur tot betaling van facturen verjaart in beginsel na verloop van vijf jaren. De wet biedt u als crediteur de mogelijkheid deze termijn te verlengen door een stuitingshandeling te verrichten. In het geval van een faillissement van een natuurlijk persoon, waarbij de mogelijkheid om de vordering op de gefailleerde te innen […]

In Nederland geldt dat een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis uit een overeenkomst, onder meer derhalve de betaling van een schuld, verjaard na vijf jaren. De wetgever geeft aan de schuldeiser die binnen deze periode nog niet in de gelegenheid is om een procedure tot nakoming te starten de mogelijkheid om deze verjaringstermijn te […]

Bij een faillissement wordt vaak door crediteuren een beroep gedaan op het eigendomsvoorbehoud. Op het moment dat een crediteur goederen heeft geleverd die onbetaald zijn gebleven wordt ervan uitgegaan dat deze goederen kunnen worden opgehaald, als het eigendomsvoorbehoud simpelweg is opgenomen in de eigen algemene voorwaarden.

Met het belastingplan 2013 heeft de fiscus haar ‘bodemvoorrecht’ verder verstevigd ten opzichte van met name pandhouders. In het nieuw ingevoerde artikel 22 bis van de Invorderingswet 1990 is bepaald dat financiers die hun rechten ten aanzien van zogenaamde bodemgoederen wil uitoefenen het voornemen daartoe eerst moeten melden bij de ontvanger. De ontvanger heeft dan […]

De landelijke groei in Wsnp benoemingen is bij het afsluiten van de maand april 2012 tot stilstand gekomen, alhoewel er sprake is van regionale verschillen is dit een merkwaardige ontwikkeling omdat deze haaks staat op het verwachtingspatroon. Ook de Raad voor Rechtsbijstand blijkt niet bekend met de oorzaak, een beperkte informatie-ronde langs rechtbanken heeft de […]