De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (kort gezegd: WHOA) maakt het mogelijk dat de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en haar schuldeisers en aandeelhouders, betreffende de herstructurering van schulden, kan goedkeuren (homologeren).   Door homologatie wordt een akkoord verbindend voor alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Dit wordt ook wel een dwangakkoord […]

Verrekening In handelsrelaties hebben partijen nog wel eens vorderingen over en weer. Het kan dan handig zijn de vorderingen met elkaar te verrekenen. Dat geldt helemaal in geval van faillissement. Zowel het Burgerlijk Wetboek (BW) als de Faillissementswet (Fw) kennen specifieke bepalingen over verrekening. Recent liet de Hoge Raad zich uit over de vraag of van […]

Pre-pack Tegenwoordig is er veel te doen over zogenoemde pre-packs. Bij een pre-pack wordt door de rechtbank, op verzoek van de vennootschap die in zwaar weer verkeert, een stille bewindvoerder benoemd. Deze beoogd curator onderzoekt vervolgens of een doorstart van de vennootschap mogelijk is. Recent liet de Hoge Raad zich uit over de vraag hoe […]

Ze zijn als water en vuur: overgang van onderneming en de prepack. In de blauwe hoek een arbeidsrechtelijk begrip, in de rode een typisch faillissementsonderwerp. Een te verwachten uitspraak van het Hof van Justitie lijkt wat meer spelregels voor deze kemphanen te gaan brengen. Eerst een korte uitleg van de termen overgang van onderneming (OVO) […]

Maar al te vaak komt het voor dat ondernemingen failliet worden verklaard waarbij fraude in het spel is. De schade die dat jaarlijks tot gevolg heeft, wordt geschat op bijna twee miljard Euro. Per 1 juli 2016 treden dan ook naar verwachting twee wetten in werking waarmee faillissementsfraude harder en effectiever kan worden aangepakt. De […]

Bij vonnis van de rechtbank Gelderland d.d. 4 augustus 2015 is in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap Quality Resource Management B.V. (QRM), zulks met aanstelling van mr. A. Gras tot curator. QRM hield zich bezig met het begeleiden van zogenaamde EVC-trajecten. Per 1 september 2015 heeft de curator in het faillissement overeenstemming bereikt […]

Wanneer wordt de koper van een goed dat wordt geleverd onder eigendomsvoorbehoud nu eigenaar van dat goed? Dit was de vraag die een curator en de bank verdeeld hield in de procedure die heeft geleid tot het arrest van het gerechtshof Den Haag d.d. 2 september 2014 (NJF 2015/204).

De vordering op een debiteur tot betaling van facturen verjaart in beginsel na verloop van vijf jaren. De wet biedt u als crediteur de mogelijkheid deze termijn te verlengen door een stuitingshandeling te verrichten. In het geval van een faillissement van een natuurlijk persoon, waarbij de mogelijkheid om de vordering op de gefailleerde te innen […]

In Nederland geldt dat een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis uit een overeenkomst, onder meer derhalve de betaling van een schuld, verjaard na vijf jaren. De wetgever geeft aan de schuldeiser die binnen deze periode nog niet in de gelegenheid is om een procedure tot nakoming te starten de mogelijkheid om deze verjaringstermijn te […]