Met het belastingplan 2013 heeft de fiscus haar ‘bodemvoorrecht’ verder verstevigd ten opzichte van met name pandhouders. In het nieuw ingevoerde artikel 22 bis van de Invorderingswet 1990 is bepaald dat financiers die hun rechten ten aanzien van zogenaamde bodemgoederen wil uitoefenen het voornemen daartoe eerst moeten melden bij de ontvanger. De ontvanger heeft dan […]

De landelijke groei in Wsnp benoemingen is bij het afsluiten van de maand april 2012 tot stilstand gekomen, alhoewel er sprake is van regionale verschillen is dit een merkwaardige ontwikkeling omdat deze haaks staat op het verwachtingspatroon. Ook de Raad voor Rechtsbijstand blijkt niet bekend met de oorzaak, een beperkte informatie-ronde langs rechtbanken heeft de […]

De pre-pack is een methode waarbij vóór faillissement, in stilte, de verkoop van de activa van de onderneming wordt voorbereid. De onderneming doet dit in overleg met de belangrijkste zekerheidsgerechtigden, onder het oog van de toekomstige curator. Na het uitspreken van het faillissement kan de curator geruisloos direct een doorstart bewerkstelligen via een activatransactie. Dit […]

Het aantal instroomzaken in de WSNP is in 2011 al met ruim één derde gestegen ten opzichte van het afgelopen jaar. Vooral in het laatste kwartaal van het jaar neemt het aantal WSNP verzoeken toe. Een stijging van 50% WSNP instroomzaken in het jaar 2011 ten opzichte van 2010 is dan ook nog niet onwaarschijnlijk. […]

Het uitspreken van een faillissement is niet altijd de finale oplossing die er vaak aan wordt toegedicht. Waar een gefailleerde vennootschap na beëindiging van het faillissement ophoudt te bestaan en daarmee een einde komt aan de activiteiten die hebben geleid tot het faillissement zal de natuurlijke persoon ook na het faillissement zijn of haar economische […]

Bijna iedere week wordt er wel in een of andere krant aandacht besteed aan de toename van het aantal mensen dat problematische schulden heeft. De toeloop naar Gemeentelijke Kredietbanken en Stadsbanken is zo groot dat een deel van deze instanties het aantal verzoeken tot schuldhulpverlening niet aankan en er lange wachtlijsten ontstaan. Door deze wachtlijsten […]

In het tweede kwartaal van 2010 zijn er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (“CBS”) 1.568 bedrijven en instellingen failliet verklaard (exclusief eenmanszaken); in het derde kwartaal van 2010 waren dat er 1.475. In het tweede kwartaal bedraagt het gemiddeld aantal faillissementen per maand 523; in het derde kwartaal 492. In oktober en november […]

Ten behoeve van de incassopraktijk wint het middel van de faillissementsaanvraag tegenwoordig steeds meer aan populariteit. Voordelen van de faillissementsaanvraag boven een reguliere dagvaardingsprocedure zijn dat deze procedure vele malen sneller verloopt en doorgaans ook veel goedkoper uitvalt. Het middel zal doorgaans ingezet worden in geval van geld vorderingen waarvan op voorhand wel vaststaat dat […]

In 2009 zijn er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (“CBS”) 6.995 faillissementen uitgesproken van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken); 82% meer dan in 2008. In het eerste kwartaal van 2010 zijn volgens de cijfers van het CBS 1.696 bedrijven en instellingen failliet verklaard (exclusief eenmanszaken), in het eerste kwartaal van 2009 waren dat […]

In het kader van de afwikkeling van faillissementen komt het met enige regelmaat voor dat belanghebbende partijen zoals crediteuren of juist bestuurders van de failliete vennootschap aan de curator vragen om opgave te doen van de hoogte van het boedeltekort. De vraag die zich nadien kan voordoen is in hoeverre de curator jegens een dergelijke […]