Een commanditaire vennootschap is een vof, waarbij één of meer vennoten geen beheerstaken verrichten, maar slechts een financiële inbreng hebben. Deze commanditaire vennoten zijn in tegenstelling tot de beherend vennoten in privé niet aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. Hun aansprakelijkheid is derhalve beperkt door het door hen in de onderneming ingebrachte kapitaal. De […]

Normaliter procederen advocaten voor rekening en risico van hun cliënten. Wordt de procedure verloren dan draait in beginsel de cliënt als procespartij op voor de (proces)kosten van zijn wederpartij. Mocht de advocaat een beroepsfout hebben begaan welke heeft geleid tot het verlies van de procedure dan heeft de cliënt wellicht een vordering op de advocaat […]

Waar mensen samen zijn wordt ook ruzie gemaakt. Dit geldt niet alleen binnen het gezin of de familie, maar ook bij meer zakelijke verhoudingen. Wanneer twee of meer partijen er samen voor kiezen om een B.V. te starten waarin zij allen de aandelen houden dan bestaat de mogelijkheid dat deze partijen op enig moment in […]

  Op grond van artikel 585 van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is het mogelijk om de rechter te vragen lijfsdwang (opsluiting in het huis van bewaring) toe te passen in gevallen van (niet uitgevoerde) verplichtingen uit vonnissen die om andere zaken gaan dan geld. Of indien het gaat om het niet nakomen van verplichtingen […]

Startende ondernemers gaan inschrijfgeld betalen als ze zich aanmelden bij de Kamer van Koophandel. Op dinsdag 25 juni 2013 heeft de meerderheid in de Tweede Kamer ingestemd met het voorstel van de PvdA en de VVD om ondernemers een bedrag van € 50,- te laten betalen wanneer zij zich inschrijven in het handelsregister van de […]

Nog voordat je een onderneming opricht, kan je al een onderneming hebben. Dit kan bijvoorbeeld omdat je al bent gestart met de bedrijfsactiviteiten van de onderneming of je hebt een eenmanszaak en je wilt deze omzetten naar een bv. In het Nederlandse recht bestaat dan de mogelijkheid om te handelen namens een nog op te […]

Stel dat je in een offerte of een overeenkomst verwijst naar twee verschillende sets algemene voorwaarden, welke is dan van toepassing op deze offerte of overeenkomst? In hoger beroep heeft het hof Arnhem zich over deze vraag gebogen, nadat de rechtbank zich hierin eerder onbevoegd verklaarde. Het hof oordeelt in onderhavig geval dat het op […]

Met ingang van 1 oktober 2012 kunnen ondernemers makkelijker een B.V. oprichten en krijgen meer vrijheid om deze naar eigen inzicht vorm te geven. Belangrijk is de afschaffing van het minimum startkapitaal ad € 18.000. Ondernemers kunnen in het nieuwe systeem zelf kiezen welk bedrag zij bij de oprichting van de B.V. inbrengen. Voor kleinere […]

Op 12 juni jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen voor het eenvoudiger oprichten van een besloten vennootschap (bv) met beperkte aansprakelijkheid. Daarnaast wordt ook de geschillenregeling op een aantal punten verbeterd. Deze verbeterpunten bestaan er onder andere uit dat het vereiste minimumkapitaal ad € 18.000,- wordt afgeschaft. Daarnaast komt de verplichte blokkering van […]