U koopt een woning. Vervolgens blijkt het woonoppervlak veel kleiner dan in de advertentie van de makelaar op Funda. Vraag: is de makelaar aansprakelijk voor de door u geleden schade? Een dergelijke kwestie speelt in een recent arrest van het Gerechtshof Den Haag. Rechtbank De rechtbank heeft de vordering van de koper tot betaling van […]

Degene die wel eens van Apeldoorn naar Zutphen rijdt, kent ongetwijfeld het smal ogende gedeelte van de provinciale weg dat door de dorpskern van Voorst gaat. Door de verkeersdrukte en de nabijheid van huizen en winkels aan weerszijden van deze weg komen de verkeersveiligheid en de kwaliteit van wonen en leven daar in het gedrang. […]

Al weer geruime tijd geleden is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. In de Wabo is destijds – kort gezegd – een groot aantal vergunningenstelsels die van invloed waren op de fysieke leefomgeving samengevoegd tot één vergunningstelsel met één vergunning: de omgevingsvergunning. Met de komst van de Wabo kan – anders dan […]

Mag die dakkapel nu wel of niet zonder omgevingsvergunning worden gebouwd? De bestemming van mijn pand is gewijzigd. Wat nu? Ik wil een café gaan exploiteren. Welke vergunningen heb ik daar eigenlijk voor nodig? Naast mijn woning wordt een pand opgericht dat mijn uitzicht wegneemt. Wat kan ik doen tegen de schade die daardoor ontstaat? […]

Dat begrippen uit het omgevingsrecht nog wel eens aan duidelijkheid te wensen overlaten en daardoor ruimte kunnen bieden voor het uitvechten van een langslepend burenconflict, blijkt bijvoorbeeld uit de procedure die heeft geleid tot de Afdelingsuitspraak van 20 september 2017. In deze procedure staat de vraag centraal of de vogelverschrikkers van een Rhedense fruitkweker als […]

Wellicht bent u het wel eens tegengekomen in de Stedendriehoek of op de gemeentelijke website: het overzicht met gemeentelijke bekendmakingen. Hierin staan onder andere de aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen en de ter inzage gelegde en vastgestelde bestemmingsplannen gepubliceerd. Deze bekendmakingen vormen een goede aanleiding om ook eens te kijken naar uw eigen planologische situatie. Het […]

Deze zomer heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een interessante uitspraak over het vertrouwensbeginsel gewezen. In deze procedure stond onder andere de vraag centraal of het College van B&W van de gemeente Overbetuwe in redelijkheid gebruik heeft mogen maken van zijn bevoegdheid handhavend op te treden tegen de door appellant in 1998 zonder omgevingsvergunning gerealiseerde paardenbak. De […]

De kantonrechter Utrecht oordeelde 3 april 2013 over een niet-betalende huurder en een ontruimende verhuurder. Niet-betalen mag niet, maar ontruimen zonder vonnis al helemaal niet, zo bevestigde de kantonrechter het geldende recht. De kantonrechter begrijpt de gedachtegang van de verhuurder op zich wel: “al is op zichzelf begrijpelijk dat Verhuurder behoefte had aan spoedige duidelijkheid […]

Bij doorlevering van een woning/bedrijfspand binnen drie jaar na verkrijging hoeft alleen belasting te worden betaald over de meerwaarde. De vrijstellingstermijn is daarmee dus verlengd van 6 naar 36 maanden. De maatregel is opgenomen in het Belastingplan 2013, maar gaat door middel van een goedkeurend beleidsbesluit al in per 1 september 2012 en loopt tot […]