Geldt het verlaagde tarief van 2% niet alleen voor woningen, maar ook voor bouwgrond die bestemd is voor een woning? De rechtbank Arnhem heeft op 7 augustus 2012 die vraag ontkennend beantwoord. Het standpunt van eiser was dat het gelijkheidsbeginsel werd geschonden: de aankoop van een perceel grond waarop een nog te slopen woning staat is gelijk […]

In Nederland geldt het principe van de contractsvrijheid. In beginsel is een ieder bevoegd om overeenkomsten te sluiten met wie hij wil en met welke inhoud dan ook, mits deze inhoud niet in strijd komt met de wet. Voor contractspartijen geldt dan ook al snel dat de inhoud van een overeenkomst (mits niet strijdig met […]

De overdrachtsbelasting gaat voor 1 jaar omlaag: voor de periode van 15 juni 2011 tot 1 juli 2012 is het tarief niet 6% maar 2%. Het moment van de juridische overdracht is daarbij bepalend. Met de verlaging heeft het kabinet een impuls willen geven aan het doorbreken van de stagnatie op de woningmarkt. De verlaging van […]

Indien een onroerende zaak wordt overgedragen en achteraf blijkt dat een deel van die onroerende zaak is gebouwd zonder de daartoe vereiste bouwvergunning, dan leidt dit tot problemen voor de koper. Hoewel hij een pand in bezit heeft gekregen dat in beginsel constructief gezien voldoet aan de daaraan te stellen eisen kan hij op last […]

Het wetsvoorstel ‘Wet kraken en leegstand’ beoogt een strengere aanpak van kraken en het tegengaan van leegstand. Volgens het wetsvoorstel zijn kraken en leegstand onlosmakelijk met elkaar verbonden en vragen deze om een geïntegreerde aanpak. Momenteel is kraken slechts strafbaar gedurende het eerste jaar dat een pand leeg staat. Opgemerkt zij dat de Hoge Raad […]

De huidige woningmarkt is een kopersmarkt. Woningen worden ver beneden de oorspronkelijk vraagprijs verkocht en de woning is voor de verkoper dan ook niet meer het gouden investeringsei dat het eens geweest is. Daarnaast bestaat er voor koper ten gevolge van de huidige financiële situatie een groter risico dat de verkoper in staat van faillissement […]

16 januari 2013 Arbeidsrecht | Per 1 januari 2013 is er wat gewijzigd ten aanzien van de in acht te nemen opzegtermijn. De ontslagroute via de kantonrechter is namelijk gelijk getrokken met de beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden. Dit betekent dat indien er ontslag plaatsvindt via de kantonrechter er niet langer één maand […]

10 februari 2014 Arbeidsrecht | Per 1 januari 2014 is in werking getreden de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. Die wet ziet op de zogenaamde flexwerkers. Dit zijn de werknemers wiens dienstverband tijdens ziekte is geëindigd. Denk daarbij aan de werknemers met een contract voor bepaalde tijd dat eindigt of werknemers wiens arbeidsovereenkomst tijdens de […]

2 augustus 2011 Arbeidsrecht | Inmiddels is er ruim een half jaar verstreken sinds de introductie van de nieuwe werkkostenregeling. Het hanteren van deze nieuwe regeling is voor de meeste werkgevers nog onwennig en leidt tot vragen. De Belastingdienst probeert het toepassen van de nieuwe werkkostenregeling te vergemakkelijken door een lijst met veelgestelde vragen en […]