In deze tijd houdt Corona ons allen bezig. Echter, daarnaast gaan andere zaken zeker nog wel gewoon door.

Eén van die zaken die in mijn praktijk regelmatig terugkeert en tot vragen leidt betreft de uitleg van het ontslagverbod bij ziekte. Dit ontslagverbod bij ziekte is opgenomen in de wet. Dit ontslagverbod zegt dat een werkgever niet een arbeidsovereenkomst kan opzeggen gedurende de tijd dat de werknemer ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte.

Dit ontslagverbod staat er niet aan in de weg dat een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd tijdens een periode van ziekte om een geheel andere reden. Het ontslagverbod ziet er “alleen” op dat de arbeidsovereenkomst niet kan worden opgezegd vanwege het ziek-zijn.

Is er bijvoorbeeld sprake van een verstoorde arbeidsrelatie, niet ontstaan door de ziekte van de werknemer, dan kan om die reden de arbeidsrelatie worden beëindigd. Daar staat een opzegverbod tijdens ziekte niet aan in de weg. Het is dus goed om dit in het achterhoofd te houden in een situatie waarbij een werknemer zich heeft ziekgemeld.

Het opzegverbod tijdens ziekte is ook niet van toepassing tijdens de proeftijd. Ook geldt dit opzegverbod niet als er sprake is van een dringende reden die tot ontslag op staande voet kan leiden. Ook in die situatie kan de arbeidsrelatie worden beëindigd tijdens ziekte van de werknemer.

Worden de werkzaamheden van de onderneming beëindigd, ook dan kan de arbeidsrelatie met een zieke werknemer worden beëindigd. In die situatie geldt ook niet het opzegverbod tijdens ziekte.

Tot slot nog de werknemer die niet meewerkt aan zijn re-integratie. Zo’n werknemer kan een loonsanctie worden opgelegd. Als dat onvoldoende effect heeft kan daarna ook de arbeidsrelatie met zo’n werknemer worden beëindigd, als die werknemer bijvoorbeeld weigert om passende arbeid te verrichten. Een werknemer is verplicht aan zijn re-integratie zijn volledige medewerking te verlenen en die werknemer dient te voldoen aan alle op de werknemer rustende verplichtingen tijdens ziekte. Geschiedt dit niet dan kan dit uiteindelijk leiden tot beëindiging van de arbeidsrelatie.

Mocht u over dit onderwerp – de zieke werknemer en ontslag – vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact met mij op.

Richard Geurts
geurts@avioadvocaten.nl
06 41 82 81 81