De rechtspraak over de vergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag kent geen eenduidig beleid. Onlangs heeft u op onze website kunnen lezen dat een kantonrechter in Roermond in juni 2009 nog de oude kantonrechtersformule heeft toegepast. Dit terwijl per 1 januari 2009 een nieuwe kantonrechtersformule in de rechtspraak in Nederland is ingevoerd.

De verscheidenheid in de rechtspraak blijkt ook uit onderstaande arresten (uitspraken) van Gerechtshoven in Nederland.

In oktober 2008 introduceerde het Gerechtshof ‘s-Gravenhage een maatstaf voor de berekening van een vergoeding op grond van een kennelijk onredelijk ontslag. Vóór oktober 2008 was er geen maatstaf voor het berekenen van een dergelijke vergoeding. Wel was er een discussie gaande over het toepassen van de kantonrechtersformule bij het berekenen van een dergelijke vergoeding. Weliswaar werd dit door een aantal rechters toegepast, doch hier bestond geen eenduidig beleid over.

In oktober 2008 leek het alsof het Hof ‘s-Gravenhage een maatstaf creëerde voor het berekenen van een vergoeding op grond van kennelijk onredelijk ontslag. In een zevental arresten oordeelde het Hof dat als uitgangspunt voor een vergoeding op grond van kennelijk onredelijk ontslag, de kantonrechtersformule verminderd met 30% dient te gelden. Na lang wachten leek er dan eindelijk een maatstaf te zijn voor het berekenen van een vergoeding op grond van kennelijk onredelijk ontslag.

Groot was de verbazing dan ook toen op 7 juli 2009 een drietal Gerechtshoven een andere maatstaf introduceerde voor het berekenen van een vergoeding op grond van kennelijk onredelijk ontslag.

De Gerechtshoven te ‘s-Hertogenbosch, Amsterdam en Leeuwarden wezen in totaal 5 arresten waarin is bepaald dat het berekenen van een vergoeding op grond van kennelijk onredelijk ontslag dient te gebeuren aan de hand van de zogenaamde x-y-z-formule.
– Hierbij staat de x-factor voor het aantal gewogen dienstjaren van een werknemer. Dienstjaren voor het 40ste levensjaar tellen voor 1, van het 40ste tot het 50ste levensjaar voor 1,5 en vanaf het 50ste levensjaar tellen de dienstjaren voor 2.
– De y-factor staat voor het laatst verdiende bruto maandsalaris, vermeerderd met vaste en overeengekomen looncomponenten.
– Tot slot staat de z-factor voor de correctiefactor, waarbij het uitgangspunt z = 0,5. Vermeld wordt dat slechts in bijzondere gevallen de z-factor hoger kan uitvallen dan 0,5.

Berekening volgens deze maatstaf kent in beginsel geen maximum, maar een schadevergoeding volgens deze formule zal in beginsel niet hoger zijn dan de verwachte inkomstenderving tot aan de pensioengerechtigde leeftijd van de werknemer.

De x-y-z-formule gaat uit van dezelfde methodiek als de kantonrechtersformule, ook wel de a-b-c-formule genoemd. Een vergoeding op grond van de kantonrechtersformule wordt berekend door:
– a, het aantal gewogen dienstjaren;
– te vermenigvuldigen met b, het bruto maandsalaris en
– c, de correctiefactor, uitgangspunt is c=1.

Verschillen tussen de a-b-c-formule en de x-y-z-formule zijn de berekening van het aantal dienstjaren en het uitgangspunt van een correctiefactor.

Het leek erop dat de drie hiervoor genoemde Gerechtshoven in Nederland met de x-y-z-formule een nieuwe maatstaf introduceerden voor de berekening van een vergoeding op grond van kennelijk onredelijk ontslag. Deze veronderstelling was echter van korte duur toen bleek dat het Gerechtshof ‘s-Gravenhage op 7 juli 2009 in een arrest bepaalde dat zij voor de berekening van een vergoeding op grond van kennelijk onredelijk ontslag nog steeds de uitkomst van de kantonrechtersformule verminderd met 30% hanteerde. Het Gerechtshof in ‘s-Gravenhage gaat dus niet mee in de x-y-z-formule.

Met inachtneming van het bovenstaande kan de conclusie enkel zijn dat de Gerechtshoven in Nederland hun eigen weg kiezen bij de maatstaf voor het berekenen van een vergoeding op grond van kennelijk onredelijk ontslag. Erg praktisch is dit niet, nu het voor procespartijen van belang is om zoveel mogelijk te weten waar zij aan toe zijn. In dat kader is het van belang dat rechters in Nederland zoveel mogelijk één lijn aanhouden in hun uitspraken. Wellicht dat die eenduidige lijn in de toekomst nog zal komen, wij houden u hiervan op de hoogte.

Zie ook de berichten op www.rechtspraak.nl.