Het uitspreken van een faillissement is niet altijd de finale oplossing die er vaak aan wordt toegedicht. Waar een gefailleerde vennootschap na beëindiging van het faillissement ophoudt te bestaan en daarmee een einde komt aan de activiteiten die hebben geleid tot het faillissement zal de natuurlijke persoon ook na het faillissement zijn of haar economische activiteiten gewoon weer voort kunnen zetten. Behoudens een enkele uitzondering blijven ook de schulden van de gefailleerde na beëindiging van het faillissement gewoon bestaan. Uiteraard vormt het faillissement van de natuurlijk persoon een forse inbreuk op diens autonomie. Bank gegevens en administratie moeten worden ingeleverd, inkomsten boven een bepaald vrij te laten bedrag moeten worden afgestaan en de activa voor zover die enige waarde vertegenwoordigd wordt door de curator verkocht. Formeel bindt de wet de gefailleerde zelfs aan diens woonplaats en mag deze de woonplaats niet zonder toestemming verlaten, alhoewel de soep in de praktijk op dit punt over het algemeen niet zo heet wordt gegeten. Kort gezegd wordt de beslissingsvrijheid over belangrijke delen van het (financiele) leven als gevolg van het faillissement ontnomen hetgeen voor niemand wenselijk is.

Maar wat nu als het leven van een persoon hier volledig op is ingespeeld. Geldstromen lopen niet via de bankrekening van de gefailleerde en zijn (formeel) niet aan hem of haar gericht. Er wordt ingewoond bij derden zodat de activa niet aan de gefailleerde is te koppelen en deze zelfde derden zorgen er voor dat dat de gefailleerde volledig wordt voorzien in diens onderhoud. In deze situatie heeft een faillissement wellicht niet de werking die er aan wordt toegedicht en heeft het evenmin de afschrikkende werking en de inbreuk die deze zou behoren te hebben. Onder die omstandigheden komt het einde van de civielrechtelijke mogelijkheden snel in zicht hetgeen er weer toe leidt dat dat de persoon die bereid is om op deze wijze te leven geen (civielrechtelijk) sancties ondervindt van zijn handelen. Beslagen hebben geen effect en faillissementen deren evenmin. De benadeling van vele crediteuren is onder die omstandigheden onvermijdelijk.

Zo nu en dan wordt een dergelijke situatie ook door de curatoren van AVIO advocaten aangetroffen, reden waarom op woensdag 9 november een interview is gegeven aan het Tros programma Opgelicht, waarin een oud gefailleerde in verband met dergelijke praktijken door het programma onder de loep is genomen. Bekijk hier de uitzending.