Ruim een week nadat de Nationale Ombudsman een rapport heeft uitgebracht over “ZZP’ers met een valse start” heeft minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daarop gereageerd. In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Donner zijn reactie op dat rapport laten weten. Daarnaast geeft minister Donner aan welke actie daarop volgens hem zou moeten volgen.

Reactie
De eerste aanbeveling van de Ombudsman, is dat UWV alsnog zou moeten beoordelen of het voor hen aantoonbaar is dat in de betreffende gevallen de ZZP’ers bewust onjuiste informatie hebben verstrekt, zodat zij (een deel van) de WW-uitkering terug dienen te betalen en of daarvoor een boete mag worden opgelegd. Er zou dan een maatwerkbehandeling van de betreffende dossiers nodig zijn. De minister reageert daarop door aan te geven dat het beleid dat UWV hanteert voor handhaving van toepasselijke regelgeving wettelijk is geregeld. UWV is dus gehouden omdat handhavingsbeleid zo toe te passen. De bevoegdheden van de minister om in te grijpen in dat handhavingsbeleid van UWV zijn ook wettelijk geregeld en beperkt. Daarnaast geeft de minister aan dat in gevallen die voor de rechter zijn gekomen, de rechter reeds een voldoende beoordeling heeft gemaakt over het wel of niet moeten terugbetalen van de WW-uitkering en de juistheid van een eventueel opgelegde boete.

De tweede aanbeveling van de Ombudsman houdt in dat het geval die maatwerkbehandeling niet mogelijk is, de terugvordering van de betaalde WW-uitkering en de opgelegde boetes zoveel mogelijk teruggedraaid dient te worden. Alleen in gevallen waarin UWV kan aantonen dat bewust onjuiste opgave is gedaan, zou de terugvordering van de reeds betaalde WW-uitkering en opgelegde boetes in stand kunnen blijven.
In reactie op deze aanbeveling geeft de minister weer aan dat het handhavingsbeleid van UWV wettelijk geregeld is en dat er niet zonder voorafgaande wetswijziging van kan worden afgeweken. Ook hier verwijst de minister weer naar het feit dat zaken die voor de rechter zijn gehandeld reeds een maatwerkbehandeling hebben ondergaan.

Actie
De voorgaande reacties van de minister op de aanbevelingen van de Ombudsman lijken niet te zien op de groep ZZP’ers die geconfronteerd is met terugbetaling en opgelegde boetes, maar die daartegen geen bezwaar hebben aangetekend, of wiens zaak niet voor de rechter is behandeld. Daarover geeft de minister aan dat hij UWV zal verzoeken om die betrokkenen actief te informeren over de mogelijkheid om zich daarover tot UWV te richten. Indien die betrokkenen nieuwe feiten of omstandigheden kunnen aanvoeren die tot een ander besluit van UWV zouden kunnen leiden, dan zal UWV tot herziening van die eerdere beslissing dienen te komen.

Daarnaast geeft de minister aan dat hij met UWV in overleg zal treden over de bestaande betalingsregeling. Indien ZZP’ers in financiële moeilijkheden zijn gekomen vanwege de opgelegde terugbetalingsverplichting en/of boete en daarvoor een betalingsregeling hebben getroffen, meent de minster dat het verlengen van die betalingsregeling dan wel mogelijk moet zijn.

De volgende stap in deze zal zijn dat minister Donner met UWV in overleg treedt over de door hem voorgestelde acties. Over een mogelijke uitkomst daarvan houden wij u uiteraard weer op de hoogte.