Wanprestatie

Het komt nogal eens voor dat de prestatie van de wederpartij, zoals het leveren van een product of dienst, uitblijft. Om de overeenkomst te kunnen ontbinden of schadevergoeding te eisen is dan (vaak) een zogenoemde ingebrekestelling nodig. Daarmee wordt de partij die niet of niet-tijdig presteert schriftelijk in de gelegenheid gesteld om alsnog binnen een redelijke termijn na te komen. In een recente uitspraak gaat de Hoge Raad in op de vraag wat een redelijke termijn is voor nakoming.

Redelijke termijn

Volgens de Hoge Raad dient bij de beoordeling of sprake is van een redelijke termijn de tijd te worden betrokken die de schuldenaar vóór de aanmaning heeft gehad. Dit betekent volgens onze hoogste rechter dat wanneer de schuldenaar al vaker in de gelegenheid is gesteld om alsnog na te komen, deze gegeven termijnen meewegen bij de beoordeling van de redelijkheid van de in de laatste aanmaning (de ingebrekestelling) gestelde termijn.

Relevantie uitspraak

De hier aangehaalde uitspraak van de Hoge Raad laat dus zien dat het de moeite waard is om de schuldenaar (zelf, meermaals) aan te schrijven om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Mocht de schuldenaar zich vervolgens in de procedure er op beroepen dat de laatst gestelde termijn niet redelijk is, kan onder verwijzing naar deze uitspraak worden betoogd dat ook voorgaande aanmaningen van belang zijn.

Tip!

Zorg voor een goede administratie, maan de wederpartij tijdig aan en bewaar de aanmaningen als bewijs.